PODEJMUJĄCY PRACĘ

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy stosunek pracy jest to stosunek prawny, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do  wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Pracodawca jest zatem zobowiązany nie tylko wypłacać pracownikowi stosowną pensję, ale również zapewniać mu pracę wynikającą z wiążącej ich umowy.

Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej, jeżeli jednak pracodawca nie zachowa takiej formy musi, nie później niż w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, potwierdzić rodzaj zawartej z nim umowy i jej warunki.

Pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę, ma obowiązek przekazac pracownikowi pisemną informację o:

– dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;

– częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę;

– urlopie wypoczynkowym;

– długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

-układzie zbiorowym pracy, którym prcownik jest objęty.

Od kandydata na pracownika pracodawca może rządać jedynie nastepujących informacji:

– imię i nazwisko;

– imiona rodziców;

– miejsce zamieszkania;

– data urodzenia;

– wykształcenie;

– przbieg dotychczasowego zatrudnienia.

Gdy będziesz już pracownikiem będziesz jeszcze zobowiązany podać:

– numer PESEL;

– dane dzieci, jeżeli w związku z tym chcesz korzystać z jaichś uprawnień w pracy;

Pracodawca nie może Cię jednak pytać o wyznania religijne, poglądy polityczne, preferencje seksualne czy też zamiar posiadania dzieci.

Wszelkie nadużycia pracodawce związane z ochroną danych osobowych można zgłaszać w formie skarg do Generalnego Inspektora ochrony Danych Osobowych – http://www.giodo.gov.pl/579/

Już niedługo artykuł : rodzaje umów o pracę. Zapraszam serdecznie do lektury.