UMOWY O PRACĘ

Kodeks Pracy wyróżnia pięć umów o pracę:

– na okres próbny,

– na czas określony,

– na czas wykonywania określonej pracy,

– na czas nieokreślony,

– na zastępstwo.

Umowa na okres próbny – każda z umów może być poprzedzona okresem próbnym. W tym czasie mamy szansę na wykazanie się swoimi umiejętnościami i przekonać pracodawcę, że będziemy dobrymi pracownikami.
Umowa na okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Taka umowa może być zawarta tylko jednorazowo.

Umowa na czas określony – strony umowy, czyli pracownik i pracodawca ustalają czas trwania takiej umowy. Nie ma tutaj podanego maksymalnego okresu trwania tejże umowy. Liczba umów zawieranych jedna po drugiej na czas określony została ograniczona do dwóch a trzecia umowa staje się umową na czas nieokreślony. Wyjatek od tej zasady stanowią umowy na czas określony, które zostały zawarte w celu zastępstwa pracownika czy też prace dorywcze.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy – zawierana jest wtedy, gdy stronom trudno jest określić dokładny czas trwania umowy. Najczęściej wykorzystywana jest w pracach sezonowych i dorywczych.

Umowa na czas nieokreślony, zwana bezterminową – jest to najlepsza z umów dla pracownika, ponieważ daje pewnosć zatrudnienia na długi okres.

Umowa na zastępstwo – jest to rodzaj umowy na czas określony. Zawiera się ją w celu zastępstwa pracownika, który jest nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych, np. zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński czy też bezpłatny.

W kolejnym artykule zostaną omówione okresy wypowiedzenia dla każdej z podanych umów.